Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών – συντήρηση-επισκευή ελαστικών, οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για τα έτη 2021-2022

Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών – συντήρηση-επισκευή ελαστικών, οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για τα έτη 2021-2022

Τηλ.: 2261350273 FAX: 2261350265
Πληροφορίες: Π. Καλλιώρας

ΑΝΑΡΤΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΑΝΑΡΤΕΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΤΕΥΔ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΛΑΣΤΙΚΑ

95110_3243_20210511 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΛΑΣΤΙΚΑ_signed

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 157700,00€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οχήματα: ανταλλακτικά - εξαρτήματα, Οχήματα: ελαστικά
Ημ/νία έκδοσης: 06/05/2021
Ημ/νία λήξης: 21/05/2021
ΑΔΑ: ΨΠΘΣ7ΛΗ-ΙΒ1
Αρ. Πρωτ.: 90676_3113/06-05-2021
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email