Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο νομού Φωκίδας 2020

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 310000,00€
Τόπος: Έδρα Π.Σ.Ε.
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 15/04/2021
Ημ/νία λήξης: 17/05/2021
ΑΔΑ: ΩΙΧΕ7ΛΗ-417
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email