Αποκατάσταση Τεχνικών Έργων στην επ. οδό Ιτέας-Δεσφίνας

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 28990
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 13/04/2021
Ημ/νία λήξης: 15/05/2021
ΑΔΑ: Ω2ΞΤ7ΛΗ-5ΦΤ
Αρ. Πρωτ.: 71334/1517
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 75076/776
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email