Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 73904,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 12/04/2021
Ημ/νία λήξης: 10/05/2021
ΑΔΑ: 68ΩΘ7ΛΗ-Ξ0Ν
Αρ. Πρωτ.: 69614/757/07-04-2021
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 74119/766/13-4-2021
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email