Συντήρηση Οδικού δικτύου από Βουνιχώρα προς Γαλαξίδι 1300Μ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 200000
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 12/04/2021
Ημ/νία λήξης: 14/06/2021
ΑΔΑ: ΩΓΓ17ΛΗ-Ω0Σ
Αρ. Πρωτ.: 71340/1518
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 73884/763
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email