Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή προμήθειας «Συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ετών 2021-2022»

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας

Τηλ.: 2261350273    FAX: 2261350265
Πληροφορίες: Π. Καλλιώρας

 

 

ΑΝΑΡΤΕΑ_ΩΔΜΦ7ΛΗ-ΖΩ6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΥΔ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 60000
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 12/04/2021
Ημ/νία λήξης: 26/04/2021
ΑΔΑ: ΩΔΜΦ7ΛΗ-ΖΩ6
Αρ. Πρωτ.: 72711/2485
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 73840/761
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email