Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών σχ.έτους 2015-16 και 2016-17 χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Εύβοιας

 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ   Δ Ι Ε Θ Ν Η   Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ   Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ
για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Εύβοιας, με Μισθωμένα
Μικρά – Μεγάλα Λεωφορεία και Ταξί – Δ.Χ. Επιβατικά, για τα σχολικά έτη 2015 – 2016 και 2016-2017
συνολικού προϋπολογισμού 6.394.855,59 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης
(20%)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε.Εύβοιας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

Email: andritsou.p@evia.pste.gov.gr,    sirmakezi.p@naevias.gr, Τηλ.:2221353706, 2221353710,Φαξ 22210 36073,

Τ.Δ/νση: Λ.Χαινά 93-Χαλκίδα, Τ.Κ. 34100

Πληροφορίες: Ανδρίτσου Π.,Συρμακέζη Π.

 

 

50774-319-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 6394855,59€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 15/05/2015
Ημ/νία λήξης: 20/05/2015
Αρ. Πρωτ.: 46076/1906/07-04-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 50774/319/20-04-2015