ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο ΙΤΕΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ- Γ’ ΦΑΣΗ» – ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017»

ΥΠΟΕΡΓΟ:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΖΗΜΙΩΝ KAI  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ  ΕΘΝΙΚΗ  Ο∆Ο  ΙΤΕΑΣ  ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ-  Γ’  ΦΑΣΗ» –  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ  Π.Ε.  ΦΩΚΙ∆ΑΣ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΕΤΗ 2015-2016  &  2017»  ΜΕ  ΚΩ∆ΙΚΟ  ΑΡΙΘΜΟ
2014ΕΠ56600009  ΤΗΣ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΣΑΕΠ 566»

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε.Φωκίδας, Δ/νση Τεχνικών έργων

email: a.kokkinos@fokida.gr, τηλέφωνο 2265-350562  &  2265-350576,  FAX  επικοινωνίας 2265-350565, Γιδογιάννου 31-Άμφισσα

Πληροφορίες: αρµόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Λίτσα Παπαδοπούλου & Ασηµάκης Κόκκινος

104891-846_DIAVIVASTIKO_EFHMERIDES.pdf
104891-846_TEXNIKI_EKTHESI.pdf
104891-846-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 500000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 29/06/2016
Ημ/νία λήξης: 29/06/2016
ΑΔΑ: Ψ6ΟΩ7ΛΗ-ΘΦΣ
Αρ. Πρωτ.: 103837/2600
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 104891/846/05-07-2016