«Προστασία πρανών Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2, Τ.Κ.36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΝ. ΒΟΝΟΡΤΑΣ, ΤΗΛ. 2237352428

1. ΠΥ ΠΡΑΝΗ 2021_1200 ΑΑ

3.Τεχνική Περιγραφή — ΠΡΑΝΗ ΕΘΝ-ΕΠΑΡΧ 1200 ΑΑ

8.2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛ+ΔΙΑΚ)– — ΠΡΑΝΗ ΕΘΝ-ΕΠΑΡΧ 1200-ΑΔΑΜ 21PROC008331250

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1199999.99
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 24/03/2021
Ημ/νία λήξης: 15/04/2021
ΑΔΑ: 6ΔΒ97ΛΗ-Δ0Δ
Αρ. Πρωτ.: 55513/560
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 61673/617
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email