Ορισμός νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» με προϋπολογισμό 240.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ), Χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 066 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 120718

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:120718

Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος,

email:e.mihou@fthiotida.pste.gov.gr, Τ.Δ/νση:Υψηλάντη 4, Τ.Κ.35131, Λαμία,

Πληροφορίες:Ε.Μίχου τηλ.2231354242 fax: 22313-54222,

 

9ΕΡΜ7ΛΗ-ΚΒ7-1

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 240.000,00
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 08/02/2021
Ημ/νία λήξης: 30/03/2021
ΑΔΑ: 9ΕΡΜ7ΛΗ-ΚΒ7
Αρ. Πρωτ.: 57846/3277
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 57870/579
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email