«Συντήρηση Οδοστρώματος Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2, Τ.Κ.36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΝ. ΒΟΝΟΡΤΑΣ, ΤΗΛ. 2237352428

1. ΠΥ ΣΥΝΤΗΡ 1200-2021 ΑΑ

3.Τεχνική Περιγραφή ΑΣΦ ΣΥΝΤ 1200 ΕΤΟΥΣ 2021 ΑΑ

8.2 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ+ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)— ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1200 ΕΤΟΥΣ 2021+21PROC008297509

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1199999.99
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 17/03/2021
Ημ/νία λήξης: 08/04/2021
ΑΔΑ: ΨΔΙ17ΛΗ-ΓΑ8
Αρ. Πρωτ.: 49978/478
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 55917/553
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email