ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ “ΠΡΩΗΝ ΥΕΒ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ “ΠΡΩΗΝ ΥΕΒ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

 Στοιχεία επικοινωνίας:

 Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 EMAIL: x.kontaktsi@pste.gov.gr,  ΤΗΛ:2231352693, FAX:2231352685,  Καλυβίων2 – Λαμία, 35132

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΧΡ. ΚΟΝΤΑΚΤΣΗ
 

102585-828-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 430000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 28/06/2016
Ημ/νία λήξης: 19/07/2016
ΑΔΑ: 648Τ7ΛΗ-Γ3Ψ
Αρ. Πρωτ.: οικ.100269/3357
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 102585/828/01-07-2016