“ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Cr (VI) – ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΑΪΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” της Π.Ε Βοιωτίας

Διακήρυξη Δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Cr (VI)  – ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΑΪΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ”

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Email:  dmakri@viotia.gr., ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2261350290 -270, Fax: 22613-50265, ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: Φίλωνος 35-39 -Λιβαδεια, 32100

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ∆. Μακρή

 

 

 

 

102531-825-EPANAPROKIRIKSI_DIAKIRIKSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 59996,16€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Περιβαλλοντικά
Ημ/νία έκδοσης: 30/06/2016
Ημ/νία λήξης: 15/07/2016
ΑΔΑ: 79537ΛΗ-Λ0Η
Αρ. Πρωτ.: 3611
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 102531/825/01-07-2016