Π.Ε.Ευρυτανίας: Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου ΔΕ Ασπροποτάμου

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευρυτανίας,

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2, Τ.Κ.36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΝ. ΒΟΝΟΡΤΑΣ, ΤΗΛ. 2237352428

 

1. ΠΥ ΒΟΑ ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΑ

3. 1 Τεχνική περιγραφή η-μ Τεμπλα ΑΑ(1)

3.Τεχνική Περιγραφή -700- ΒΟΑ ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΑ

8.2 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ+ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)— ΒΟΑ ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΔΑΜ+21PROC008162525

8.1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ— ΒΟΑ ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΔΑ ΩΑΒ87ΛΗ-Υ1Ι

316_19-2-2021

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 700000,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα, Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 18/02/2021
Ημ/νία λήξης: 11/03/2021
ΑΔΑ: ΩΑΒ87ΛΗ-Υ1Ι
Αρ. Πρωτ.: 34256/299/18-2-2021
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email