Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας για το σχολικό έτος 2016-2017

Πρόχειρος Διαγωνισμός για το έργο «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας για το σχολικό έτος 2016-2017, με κριτήριο επιλογής τη Χαμηλότερη τιμή.

 

   Στοιχεία επικοινωνίας:

  Διεύθυνση Διοικητικού  – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών

  email: o.giannioti@evr.pste.gov.gr,   Τηλέφωνο  : 2237350713, Αριθμ. Τηλεομ.  : 2237350708, Ταχ. Δ/νση  : Γ. Καραϊσκάκη 1, Ταχ. Κώδικας  : 36100 Καρπενήσι

  Πληροφορίες:  κα Ουρανία Γιαννιώτη

 

 Διατίθεται  και σε ηλεκτρονική μορφή  μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr
 

85604-671-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 55038,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 02/06/2016
Ημ/νία λήξης: 30/06/2016
ΑΔΑ: 63ΙΗ7ΛΗ-24Ζ
Αρ. Πρωτ.: 85457/1823/02-06-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 03-06-2016
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email