Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων του ∆ Τµήµατος της αριθµ.3024/22-03-2016 Προκήρυξης στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου Ελιάς, στην Π.Ε. Βοιωτίας για το έτος 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ∆ΗΜΟΣΙΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΗΣ  ΑΡΙΘΜ.  3024/22-03-2016  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ∆ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016
του έργου «Παροχή  υπηρεσιών  για  τον  από  εδάφους  δολωµατικό  ψεκασµό  ελαιοδέντρων  του ∆ Τµήµατος της αριθµ.3024/22-03-2016 Προκήρυξης στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής  Καταπολέµησης  του  ∆άκου  Ελιάς,  στην  Π.Ε.  Βοιωτίας  για  το  έτος 2016».

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Π.Ε. Βοιωτίας ,Δ.Α.Ο.Κ., Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου,

E-MAIL: ampoltetsos@viotia.gr, Τηλ:  2261350170, φαξ: 2261021758,

Πληροφορίες: Μπολτέτσος Αντώνιος,

83087-646-PROKIRIKSI.pdf
apofash_katakyrosis.pdf
83087-646-APOFASI_KATAKIROSIS_EPANALHPTIKOY_DIAGONISMOU.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 71367,55€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Γεωτεχνικά
Ημ/νία έκδοσης: 01/06/2016
Ημ/νία λήξης: 09/06/2016
ΑΔΑ: 7ΝΞΙ7ΛΗ-ΝΓ0
Αρ. Πρωτ.: 6542/26-5-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 83087/646/31-5-2016