Συντήρηση επαρχιακής οδού υπ’ αρ. 3 Οδικού Δικτύου Π.Ε. Εύβοιας

Η  ∆ιεύθυνση  Τεχνικών  Έργων  Περιφερειακής  Ενότητας  Εύβοιας,  προκηρύσσει  ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου  «Συντήρηση επαρχιακής οδού υπ΄αρ. 3 οδικού δικτύου Π.Ε.  Εύβοιας »,  µε  προϋπολογισµό 855.000,00  €.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Περιφερειακή  Ενότητα Εύβοιας, ∆ιεύθυνση  Τεχνικών  Έργων 

Πληροφορίες  στο  τηλέφωνο 2221-353818,  FAX  επικοινωνίας 2221-353851-2

Πληροφορίες: Μερτίρη Παρασκευή

82520-640-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
82520-640-DIAKHRYKSH.pdf
82520-640-ESY.pdf
82520-640-PROYPOLOGISMOS.pdf
82520-640-SAY-FAY.pdf
82520-640-TEXNIKH_PERIGRAFH.pdf
82520-640-TIMOLOGIO.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 855000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 30/05/2016
Ημ/νία λήξης: 21/06/2016
ΑΔΑ: ΩΚΩ87ΛΗ-ΦΦΣ
Αρ. Πρωτ.: 82133/2223
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 82520/640/30-5-2016