Προμήθεια πεντακοσίων (500) τεμαχίων λευκοσιδήρων δοχείων, για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ– ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υποβολής προσφορών για την ροµήθεια εντακοσίων(500) τεµαχίων λευκοσιδήρων δοχείων, για τις ανάγκες της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, Τµήµα: Προµηθειών

e-mail : giannoulakou.a@evia.pste.gov.gr,  , Αρ.Τηλεφ. : 22213 53710, FAX : 22210 36073,Ταχ. ∆νση: Λ. Χαϊνά93- ΧΑΛΚΙ∆Α,  Ταχ. Κώδικας: 34 100

Πληροφορίες: Αγελική Γιαννουλάκου

81965-639-ANAKOINOSI_PROSKLISI_EKDILOSIS_ENDIAFERONTOS.pdf
81965-639-TEXNIKES_PRODIAGRAFES.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 430,50€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Καύσιμα - Λιπαντικά
Ημ/νία έκδοσης: 30/05/2016
Ημ/νία λήξης: 01/06/2016
ΑΔΑ: ΨΙΝΥ7ΛΗ-ΣΤ5
Αρ. Πρωτ.: 81550/3127/27-05-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 81965/639/30-5-2016