Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδών για το έτος 2016 της Π.Ε. Εύβοιας

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την υλοποίηση του υποέργου προμήθεια Χρώματος Διαγράμμισης Οδών για το έτος 2016 της Π.Ε. Εύβοιας, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης και με προϋπολογισμό 59.756,10€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (73.500,00€ ευρώ με ΦΠΑ)

     

      Στοιχεία επικοινωνίας:

      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,Τμήμα Προμηθειών

      e-mail : giannoulakou.a@evia.pste.gov.gr, Αρ.Τηλεφ.: 22213 53743, FAX : 22210 36073, Λ. Χαϊνά93- ΧΑΛΚΙ∆Α, 34 100           
                           
    

     Πληροφορίες  : Αγγελική Γιαννουλάκου                                      
                                 

 

74952-584-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 73500,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 18/05/2016
Ημ/νία λήξης: 26/05/2016
ΑΔΑ: ΨΩΒΝ7ΛΗ-3ΘΨ
Αρ. Πρωτ.: 74254/2895/17-05-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 74952/584/18-05-2016