Μεταφορά µαθητών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας προς τα εξεταστικά κέντρα Βοιωτίας κατά την διεξαγωγή των Πανελληνίων Εξετάσεων 2016

Πρόσκληση Eκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: «Μεταφορά µαθητών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας προς τα εξεταστικά κέντρα οιωτίας κατά την διεξαγωγή των Πανελληνίων  Εξετάσεων 2016 »

 

 Στοιχεία επικοινωνίας:

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

  E-mail : dmakri@viotia.gr, Τηλ.: 22613-50282, 50290FAX: 22613-50265,∆/νση: ∆ιοικητήριο, Φίλωνος35-39- ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ,Ταχ. Κώδ.: 321 00    

  Πληρoφoρίες : ∆. Μακρή

66030-505-PROSKLISI_EKDILOSIS_ENDIAFERONTOS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 13958,24€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 27/04/2016
Ημ/νία λήξης: 04/05/2016
ΑΔΑ: ΩΖΝ57ΛΗ-8Ε4
Αρ. Πρωτ.: 2371/27-4-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 66030/505/28-4-2016