ΠΕ Βοιωτίας: Προµήθεια 24.000 Kgr λευκού ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης και 10.000 Kgr υαλοσφαιριδίων 2016

Προµήθεια 24.000 Kgr λευκού ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης και 10.000 Kgr υαλοσφαιριδίων 2016 

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

 

Π.E. ΒΟΙΩΤΙΑΣ,∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

e-mai:geytaxias@viotia.gr , Τηλ.:(22613) 50246 Fax: (22613) 50239 ,Ταχ. ∆/ νση: ΦΙΛΩΝΟΣ 35-39- ΛΙΒΑΔΕΙΑ ,Ταχ. Κωδ.: 32100

Πληροφορίες: Ευταξίας Γ

64681-491-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS_DIAGONISMOU.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 70000,00€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 15/04/2016
Ημ/νία λήξης: 10/05/2016
ΑΔΑ: 6ΩΟΒ7ΛΗ-ΛΛ3
Αρ. Πρωτ.: 1413/57235/15-04-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 64681/491/26-04-2016