Μίσθωση ακινήτου στην Άμφισσα απο την Π.Ε.Φωκίδας

Τακτικός  µειοδοτικός  διαγωνισµός  υποβολής  προσφορών  ενδιαφεροµένων  για  µίσθωση ακινήτου  στην  Άµφισσα  από  την  Π.Ε  Φωκίδας ,  για  την  υλοποίηση  των  αναγκών  του προγράµµατος «Επισιτιστική  και  ασική  υλική  συνδροµή  για  το  ταµείο  Ευρωπαϊκής Βοήθειας  για  τους  Απόρους(ΤΕΒΑ/FEAD)  που  υλοποιείται  εντός  της  χωρικής αρµοδιότητάς  µας

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ, ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

E-mail : m.kapareli@fokida.gr, τηλ.: 2265350-514, FAX : 2265350-512, Γιδογιάννου37- Άμφισσα, 33100

Πληροφορίες: Μαρία Καπαρέλη

 

58112-447-DIAKIRIKSI.pdf
58112-447-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): €
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Μισθώσεις
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 16/04/2016
Ημ/νία λήξης: 09/05/2016
ΑΔΑ: ΩΒΒ57ΛΗ-ΛΚΑ
Αρ. Πρωτ.: 57385/1517/15-04-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 58112/447/18-04-2016