«Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου Ελιάς, στην Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2016 και2017»

«Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου Ελιάς, στην Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2016 και 2017»

 

Στοιχεία επικοινωνίας :

ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

E-mail  :  ampoltetsos@viotia.gr,Τηλ. : 2261350170, Fax  : 2261021758,Φίλωνος 35-39- ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ, 32100

Πληροφορίες  :  Μπολτέτσος Α.

28032016_-PROKIRIKSI_DIAGONISMOU.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 368932,79€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Γεωτεχνικά
Ημ/νία έκδοσης: 06/04/2016
Ημ/νία λήξης: 05/05/2016
ΑΔΑ: 7Ω1Ω7ΛΗ-Δ9Β
Αρ. Πρωτ.: 3024/22-03-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 28-03-2016