Προµήθεια Υγρών Καυσίµων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή

Ηλεκτρονικός  Ανοιχτός  ∆ηµόσιος  Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός  προµήθειας  Υγρών  Καυσίµων  για  τις   ανάγκες  των  Υπηρεσιών  της  Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ Βοιωτίας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού,

Email:dmakri@viotia.gr, Τηλέφωνο: 2261350290,Fax: 2261350265 Ταχ. ∆/νση: Φίλωνος35-39-Λιβαδειά, 32100

Πληροφορίες: ∆έσποινα Μακρή

29291-249-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 90000,00€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Καύσιμα - Λιπαντικά
Ημ/νία έκδοσης: 27/02/2016
Ημ/νία λήξης: 06/04/2016
ΑΔΑ: 6ΩΚΙ7ΛΗ-3Ν9
Αρ. Πρωτ.: 1232/24-02-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 29291/249/29-2-2016