Μελέτη για την βελτίωση της ΠΕΟ Λαμίας-Δομοκού στο τμήμα απο κόμβο Νοσοκομείου έως Αγ.Σώζοντα

Δημοσίευση  προκήρυξης ανοικτής διαδικασίας με  τη  διαδικασία  του Ν.3316/2005  για  την  ανάθεση  εκπόνησης της  μελέτης:

«Μελέτες  για  την  βελτίωση της ΠΕΟ Λαμίας    Δομοκού στο τμήμα από κόμβο Νοσοκομείου έως Άγ. Σώζοντα».

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων,Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων

 Τηλ.:2231352723, Fax:2231352710,Τ.Δ/νση: Θερμοπυλών 60 Λαμία, Τ.Κ. 35100

 Πληροφορίες: κα Ζωή Οικονόμου

40328-253-PROKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 339647,88€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Μελέτες
Τύπος: Οδοποιΐα, Τοπογραφικά, Περιβαλλοντικά, Υδραυλικά
Ημ/νία έκδοσης: 23/03/2015
Ημ/νία λήξης: 15/05/2015
ΑΔΑ: 6ΛΡΓ7ΛΗ-14Κ
Αρ. Πρωτ.: 39530/1153/23-03-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 40328/253/26-03-2015