ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017 υποέργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 21 ΛΙΛΑΙΑ – ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017 υποέργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 21 ΛΙΛΑΙΑ – ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής  Ενότητας  Φωκίδας
Γιδογιάννου 31  ,Άμφισσα Τηλ: 2265350562 ,FAX επικοινωνίας: 22653 50565

diakirixi.pdf
texniki_ekthesi_YY.O.21-80000Y.doc

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 80000
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 02/02/2016
Ημ/νία λήξης: 02/02/2016
ΑΔΑ: 6ΟΣ7ΛΗ-ΖΗΗ
Αρ. Πρωτ.: 172577/9233
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 173900/1312