Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ την 07η.12.2015

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση  Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ την  07η.12.2015

  Στοιχεία Επικοινωνίας:

 Π.Ε. Εύβοιας ,Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού ,Τμήμα Προμηθειών

 email:andritsou.p@naevias.gr, τηλ: 2221353706, φαξ.:2221036094, Χαινά 93-Χαλκίδα, 34100

 Πληροφορίες: κα Ανδρίτσου Παρασκευή

162382_1167_YYYYYYYYY_.pdf
162382_1167_YYYYYYY_1.pdf
162382_1167_YYYYYYY_2.pdf
IPEFTHINI_DILOSI_DIAPRAGMATEFSIS-162382-1167.doc

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 107754,49
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 02/12/2015
Ημ/νία λήξης: 07/12/2015
ΑΔΑ: 6ΨΦΛ7ΛΗ-ΙΝΣ
Αρ. Πρωτ.: 162097/7074
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 162382/1167