Διακίνηση εγγράφων και δεμάτων προς το εσωτερικό και διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών της Π.Ε.Εύβοιας για το 2016

∆ιακήρυξη  πρόχειρου  διαγωνισµού  για  την  ανάδειξη  µειοδότη:  α)διακίνησης εγγράφων και δεµάτων προς το εσωτερικό για την κάλυψη των ταχυδροµικών αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης του νοµού,
β)  διακίνησης  επείγουσας  αλληλογραφίας(Ταχυµεταφορές)των  Υπηρεσιών  της  Π.Ε. Ευβοίας  και  των  ∆/νσεων  Α/θµιας  και  Β/θµιας  εκπαίδευσης  του  νοµού,  χρονικής  διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως31/12/2016.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Email:sirmakezi@evia.pste.gov.gr, τηλ. 2221353710, 2221353743 , Λ. Χαϊνά93 – Χαλκίδα, 34100

Πληροφορίες:  κα Συρμακέζη Παγώνα, 2221353710

                    κα  Γαβρίλη Ελένη,       2221353743

161115-1155-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 50000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: , Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 26/11/2015
Ημ/νία λήξης: 31/12/2016
ΑΔΑ: ΩΝΧΠ7ΛΗ-2ΩΙ
Αρ. Πρωτ.: 159253/6943
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 30-11-2015