Προμήθεια σχεδιογράφου και σκάνερ για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ευρυτανίας

Πρόχειρος  Διαγωνισμός  για  το  έργο «Προμήθεια  σχεδιογράφου  και  σκάνερ για  τις  ανάγκες  της  Διεύθυνσης Τεχνικών  Έργων  της  ΠΕ  Ευρυτανίας»,
με  κριτήριο  επιλογής  τη  Χαμηλότερη τιμή.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ Ευρυτανίας, Διεύθυνση Διοικητικού  – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

email: o.giannioti@evr.pste.gov.gr, τηλ 2237350713, τηλεομ. 2237350726, Γ. Καραϊσκάκη 1-Καρπενήσι, 36100

Πληροφορίες:  κα Ουρανία Γιαννιώτη

 

Το  πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή  μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr.

 

153188-1109-DIAKIRIKSI.pdf
153188-1109-DIEFKRINISTIKI_GIA_FORO.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 11894,10€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 16/11/2015
Ημ/νία λήξης: 30/11/2015
ΑΔΑ: 7Ν9Ω7ΛΗ-Λ7Ψ
Αρ. Πρωτ.: 153078/4190/16-11-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 16-11-2015