Προκήρυξη μεταφοράς μαθητών ΠΕ Φθιώτιδας σχ.έτους 2014-2015,τμήματα 7,15,43,46,68,70,79(ΑΚΑΡΠΑ)

 

Διαδικασία  διαπραγµάτευσης  µε  προκήρυξη  ανοικτού  διεθνή  δηµόσιου  διαγωνισµού  σε  ΕΥΡΩ  µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών των δηµόσιων σχολικών µονάδων  Α΄/θµιας  και  Β΄/θµιας  Εκπ/σης  χωρικής  αρµοδιότητας  Π.Ε.  ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ  για  το  σχολικό  έτος 2014    2015,  προϋπολογισµού 57.917,02ΕΥΡΩ,  συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.13%πλέον  δικαιωµάτων προαίρεσης  ποσοστού 50%  και  αξίας 28.958,51  ΕΥΡΩ  µε  ΦΠΑ,  ήτοι  συνολικού  προϋπολογισµού 86.875,53ΕΥΡΩ (76.881,00  ΕΥΡΩ+ΦΠΑ13%)  (CPV  60130000  Υπηρεσίες  Ειδικών  Οδικών  Μεταφορών Επιβατών),για τα τµήµατα της αριθµ. 1297/10-03-2014  αρχικής προκήρυξης, για τα οποία οι προσφορές που  υποβλήθηκαν  κρίθηκαν  ως  απαράδεκτες  και  κρίθηκαν  άγονα-άκαρπα ,  ήτοι:7,15,43,46,68,70,79 (ΑΚΑΡΠΑ).

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Οικονομικού

Email: v.kalotas@pste.gov.gr, Τηλ.:2231353318,53331,53348,53327  Fax:22313510, Τ.Δ/νση: Πλ.Ελευθερίας 3 Λαμία,Τ.Κ. 35100

Πληροφορίες: Β.Καλώτας

27919-169-PROKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 86875,53€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 24/02/2015
Ημ/νία λήξης: 03/03/2015
Αρ. Πρωτ.: 25178/970/20-02-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 27919/169/27-02-2015