Πρόσκληση (4η) εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας σχολικού έτους 2015-2016 – Νέα Δρομολόγια»

 Πρόσκληση (4η) εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας σχολικού έτους 2015-2016  – Νέα Δρομολόγια

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση Διοικητικού  – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών

email: o.giannioti@evr.pste.gov.gr, τηλ. : 2237350713, τηλεομοιότυπο.: 2237350726, Γ. Καραϊσκάκη 1-Καρπενήσι, 36100

Πληροφορίες:  κα Ουρανία Γιαννιώτη

 

 Το  πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή  μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr.

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 22091,29€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: , Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 09/11/2015
Ημ/νία λήξης: 13/11/2015
ΑΔΑ: 6ΦΟΚ7ΛΗ-ΡΒΚ
Αρ. Πρωτ.: 149466/4119/09-11-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 149901/1077/10-11-2015