Προμήθεια γραφικής ύλης- υλικών εκτύπωσης- φωτοτυπικού χαρτιού των Υπηρεσιών της ΠΕ Εύβοιας

∆ιακήρυξη  διενέργειας  πρόχειρου  µειοδοτικού  διαγωνισµού  προµήθειας  γραφικής  ύλης–  υλικών εκτύπωσης– φωτοτυπικούxαρτιού για ην κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας

και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης του νοµού.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

ΠΕ Εύβοιας,Δ/νση Διοικ/κου-Οικον/κού, Τμήμα Προμηθειών

Email: sirmakezi.p@evia.pste.gov.gr, τηλ.: 2221353710, 2221353743 ,Fax: 2221336073,  Ταχ.  ∆/νση: Λ. Χαϊνά 93-Χαλκίδα, Ταχ. Κωδ.: 34100

Πληροφορίες: τηλ.2221353710 κα Συρμακέζη

                   τηλ. 2221353743 κα Γαβρίλη

 

141652-1023-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 40000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις
Ημ/νία έκδοσης: 03/11/2015
Ημ/νία λήξης: 31/12/2015
ΑΔΑ: Β85Μ7ΛΗ-Σ50
Αρ. Πρωτ.: 140807/6041/22-10-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 141652/1023/23-10-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email