Επαναληπτικός Πρόχειρος Διαγωνισμός του έργου «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας για το σχολικό έτος 2015-2016 για άγονα τμήματα

Επαναληπτικός Πρόχειρος Διαγωνισμός του έργου «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας για το σχολικό έτος 2015-2016 για τα άγονα τμήματα των υπ.αριθμ. 57496/1591/30-04-2015 και  103020/2868/31-07-2015  Διακηρύξεων»

Στοιχεία Επικοινωνίας:Διεύθυνση Διοικητικού  – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Γ. Καραϊσκάκη 1,  κα Ουρανία Γιαννιώτη, τηλ 2237350713.

 

129836_931_diakirixi.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 27166,5
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 30/09/2015
Ημ/νία λήξης: 08/10/2015
ΑΔΑ: 7ΞΡΨ7ΛΗ-ΔΧ2
Αρ. Πρωτ.: 129169/3655/30-09-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 129836/931/01-10-2015