Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για πέντε άγονα Δρομολόγια Μεταφοράς Μαθητών ΠΕ Φθιώτιδας [Τμήματα α/α :36,48,49,63,80]

ΑΠ 4744/24-09-2015 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΓΟΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΣΧ ΕΤΗ 2015-16 ΚΑΙ 2016-17 ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 211/11-09-2015 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΣΕ  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3 Γ ΟΡΟΦΟΣ
ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2231353318, 2231353331, 223135353538

126484_911_25092015_PROSKLISI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 76566,58
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 24/09/2015
Ημ/νία λήξης: 29/09/2015
ΑΔΑ: Β8Υ27ΛΗ-ΗΛΤ
Αρ. Πρωτ.: 4744/24-09-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 126484/911