Προμήθεια ηλεκτρονικού-ψηφιακού συστήματος ελέγχου χρονοπαρουσίας του προσωπικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας(Επαναληπτικός)

Πρόχειρος  Επαναληπτικός Δημόσιος Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη
προσφορά,  για  την  «προμήθεια  και  εγκατάσταση  ηλεκτρονικού  –  ψηφιακού  συστήματος  έλεγχου χρονοπαρουσίας  του  προσωπικού  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας» 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΣΕ, Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών

email: m.spathoulas@pste.gov.gr, τηλ.:2231353331, fax.:2231353353, Πλ.Ελευθερίας 3- Λαμία,Τ.Κ.35100

Πληροφορίες: Εμ.Σπαθούλας

119906-855-DIAKIRIKSI.pdf
119906-855-DIEFKRINISEIS_PROS_PROMITHEFTES.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 34027,95€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 10/09/2015
Ημ/νία λήξης: 17/09/2015
ΑΔΑ: ΨΟ3Η7ΛΗ-ΗΒΤ
Αρ. Πρωτ.: 117136/4445
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 119906/855/11-9-2015