Προκήρυξη μεταφοράς μαθητών σχ.έτους 2014-15 ΠΕ Φθιώτιδας,τμήματα 20,23,29,34,37,38,40,62,67,69,78,85,87,88,90

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα τμήματα της αριθμ. 1297/10-03-2014 προκήρυξης μεταφοράς μαθητών σχ.έτους 2014-15 της ΠΕ Φθιώτιδας για τα οποία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά,κρίθηκαν άγονα,ήτοι :τμήμα 20,23,29,34,37,38,40,62,67,69,78,85,87,88,90 και λήφθηκε η σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

Email: v.kalotas@pste.gov.gr, Τηλ.:2231353538, Fax:22313510, Τ.Δ/νση: Πλ.Ελευθερίας 3 Λαμία, Τ.Κ. 35100

 Πληροφορίες: Β.Καλώτας

 

25674-154-PROKIRIXI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 146440,80€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορές & Επικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 20/02/2015
Ημ/νία λήξης: 25/02/2015
ΑΔΑ: 7ΖΠΡ7ΛΗ-ΩΗΞ
Αρ. Πρωτ.: 25172/967/20-02-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 25674/154/24-02-2015