Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας για το σχολικό έτος 2015-2016 για τα άγονα τμήματα των υπ.αριθμ. 57496/1591/30-04-2015 και 103020/2868/31-07-2015 Διακηρύξεων

Πρόχειρος Διαγωνισμός για το έργο «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας για το σχολικό έτος 2015-2016 για τα άγονα τμήματα των υπ.αριθμ. 57496/1591/30-04-2015 και 103020/2868/31-07-2015  Διακηρύξεων».

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ Ευρυτανίας, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

email: o.giannioti@evr.pste.gov.gr, τηλ 2237350713.,τηλεομ.:2237350708, Γ. Καραϊσκάκη 1-Καρπενήσι,36100

Πληροφορίες:  κα Ουρανία Γιαννιώτη,

 

116029-827-PROXEIROS_DIAGONISMOS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 55832,40€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 03/09/2015
Ημ/νία λήξης: 14/09/2015
ΑΔΑ: ΩΚ3Ξ7ΛΗ-1Δ6
Αρ. Πρωτ.: 15425/3191/03-09-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 116029/827/03-09-2015