Αποκατάσταση οδοστρώματος τμημάτων της Επαρχιακής οδού 14 Τρίκορφο Π.Ε.Φωκίδας

Δηµοσίευση  Περίληψης  ∆ιακήρυξης  ∆ηµοπρασίας  του  έργου: «  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  ΕΠ.Ο 14  ΤΡΙΚΟΡΦΟ»  ΥΠΟΕΡΓΟ  ΤΟΥΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ,ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΖΗΜΙΩΝ  ΑΙ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝΓΙΑ  ΤΗ  ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΤΗΣ  Ο∆ΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΣΤΟ  ΕΘΝΙΚΟ  KΑΙ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ  ∆ΙΚΤΥΟ  ΤΗΣ  Π.Ε  ΦΩΚΙ∆ΑΣ»  ΜΕ  ΚΩ∆ΙΚΟ  ΑΡΙΘΜΟ 2013ΕΠ06600007 ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΑΕΠ066»

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε. Φωκίδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων ,

email: a.kokkinos@fokida.gr, τηλ: 2265-350576, φαξ: 2265-350565 Γιδογιάννου 31, ΤΚ 33100 Αμφισσα,

Πληροφορίες: A.Κόκκινος

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 46000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 17/06/2015
Ημ/νία λήξης: 21/07/2015
ΑΔΑ: ΨΞ587ΛΗ-9ΚΗ
Αρ. Πρωτ.: 81695/3856
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 822148/522/16-6-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email