Προμήθεια σάκκων ψυχρής ασφάλτου για το έτος 2015 της Π.Ε.Εύβοιας

ΘΕΜΑ: «∆ιακήρυξη  Πρόχειρου  ειοδοτικού  διαγωνισµού  για  την  υλοποίηση  του υποέργου  Προµήθεια  σάκων  ψυχρής  ασφάλτου  για  το  έτος 2015,  της  Π.Ε.Εύβοιας, προϋπολογισµού73.500 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

ΠΕ Εύβοιας,Δ/νση Διοικ/κου-Οικον/κού, Τμήμα Προμηθειών

Email: sirmakezi.p@evia.pste.gov.gr, Τηλέφωνο: 2221353710,Fax: 2221336073,  Ταχ.  ∆/νση:Λ. Χαϊνά 93-Χαλκίδα, Ταχ. Κωδ.: 34100

Πληροφορίες: κ. Π. Συρµακέζη

82242-521-DIAKIRIKSI.pdf
82242-521-ANAKOINOSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 73500,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 17/06/2015
Ημ/νία λήξης: 02/09/2015
ΑΔΑ: 7ΤΘΩ7ΛΗ-38Π
Αρ. Πρωτ.: 80997/3188
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 82242/521/16-6-2015