Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2017-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (άρθρο 32, Ν. 4412/2016) ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 112728/1168/26-5-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2017-2019”.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε.Ευρυτανίας, Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

n.drosini@evr.pste.gov.gr, Καραϊσκάκη 1,τηλ 2237350713, Αριθμ. Τηλεομ. : 2237350708, Ταχ. Κώδικας : 36100 Καρπενήσι

Πληροφορίες:  κα Νεκταρία Δροσίνη

 

202994-1641-PROSKLISI_SE_DIAPRAGMATEFSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 37799,77€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 13/06/2024
Ημ/νία λήξης: 13/06/2024
ΑΔΑ: 6Ω4Τ7ΛΗ-ΘΥΞ
Αρ. Πρωτ.: 202650/2414
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 202994/1641/18-09-2017