Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδικού δικτύου ΠΕ Βοιωτίας έτους 2017

Επαναληπτικός Συνοπτικός διαγωνισμός για την υλοποίηση του υποέργου  προμήθειας χρώματος διαγράμμισης οδικού δικτύου ΠΕ Βοιωτίας έτους 2017

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ,Τμήμα Προμηθειών

Email: dmakri@viotia .gr, Τηλ.: 2261350290,FAX 2261350265,Ταχ. Δνση : Φίλωνος 35-39, Ταχ. Κώδικας : 32 131, ΛΙΒΑΔΕΙΑ                       

Πληρoφορίες.:  Δέσποινα Μακρή

 

195137-1584-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 56451,62
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 15/06/2024
Ημ/νία λήξης: 15/06/2024
ΑΔΑ: 6ΔΖΖ7ΛΗ-ΨΨΑ
Αρ. Πρωτ.: 194897_4261
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 195137/1584/06-09-2017