ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2 – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

 

Πληροφορίες: κα Μαρία Τριχιά

 

τηλ. 22373-52430

187130_2960_EPISKEYH_17PROC001865120.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 40000
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Ημ/νία έκδοσης: 28/08/2017
Ημ/νία λήξης: 13/09/2017
ΑΔΑ: 7ΣΧ57ΛΗ-Ψ05
Αρ. Πρωτ.: 187130/2960
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 188664/1513