ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ) ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2 – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Πληροφορίες: κα Μαρία Τριχιά

τηλ. 22373-52430

187129_2959_DIAKHRIXSH_ANTALLAKTIKA_17PROC001865221.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 56000
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οχήματα: ανταλλακτικά - εξαρτήματα
Ημ/νία έκδοσης: 28/08/2017
Ημ/νία λήξης: 11/09/2017
ΑΔΑ: Ω7Γ17ΛΗ-2ΙΜ
Αρ. Πρωτ.: 187129/2959
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 188663/1512