Παροχή υπηρεσιών φύλαξης της Π.Ε. Βοιωτίας

∆ιακήρυξη δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Π.Ε Βοιωτίας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε. Βοιωτίας,Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού, Τμήμα προμηθειών

Email: dmakri@viotia.gr,Τηλ.:2261350290, Fax:22613-50291, Τ.Δ/νση: Φίλωνος 35-39 Λειβαδειά, Τ.Κ. 32100

Πληροφορίες: Δ. Μακρή

viot_20150212_1107.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 23000,00
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 12/02/2015
Ημ/νία λήξης: 27/02/2015
ΑΔΑ: 7ΛΡΥ7ΛΗ-ΕΛΠ
Αρ. Πρωτ.: 1107/12-2-2015