Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών της Π.Ε. Ευρυτανίας

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός ∆ημόσιος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισμός προμήθειας Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε. Ευρυτανίας, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα προμηθειών

Email: promithion@evr.pste.gov.gr,Τηλ.: 22373 50713, Fax:22373-50708, Τ.Δ/νση: Γ. Καραΐσκάκη 1 Καρπενήσι, Τ.Κ. 36100

Πληροφορίες: Ν. Δροσίνη

 

 

EVRY_DO_003327_20150112_signed.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 418540,00
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Καύσιμα - Λιπαντικά
Ημ/νία έκδοσης: 12/01/2015
Ημ/νία λήξης: 24/02/2015
ΑΔΑ: Ω4ΙΚ7ΛΗ-ΠΧΙ
Αρ. Πρωτ.: 3327/134/12-1-2015