Περίληψη Διακήρυξης Έργου: Αποπεράτωση έργου Ανάπλασης Περιβάλλοντος Χώρου Προσκυνηματικού Ιερού Ναού ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ

Περίληψη Διακήρυξης Έργου: Αποπεράτωση έργου Ανάπλασης Περιβάλλοντος Χώρου Προσκυνηματικού Ιερού Ναού ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ,

ΧΑΪΝΑ 93, 34132, ΧΑΛΚΙΔΑ,
ΤΗΛ: 2221353831- 2221353818,

ΝΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Συνημμένα αρχεία διαγωνισμού

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 440.000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Κτίρια, Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 05/07/2024
Ημ/νία λήξης: 25/07/2024
ΑΔΑ: 6ΧΙΔ7ΛΗ-8ΜΒ
Αρ. Πρωτ.: 151709