Προμήθεια δυο (2) υδατοδεξαμενών για τις ανάγκες πυρόσβεσης της Πυροσβεστικής και του Δήμου Αμφίκλειας, προϋπολογισμού 12.000,00€ με ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Προμήθεια δυο (2) υδατοδεξαμενών για τις ανάγκες πυρόσβεσης της Πυροσβεστικής και του Δήμου Αμφίκλειας, προϋπολογισμού 12.000,00€ με ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών,

e-mail: v.palaiologou@pste.gov.gr, τηλ: 2231354743

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου

 

πρόσκληση.κημδης

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 12.000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Περιβαλλοντικά
Ημ/νία έκδοσης: 01/07/2024
Ημ/νία λήξης: 08/07/2024
ΑΔΑ: 24PROC015037395
Αρ. Πρωτ.: 112660