Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού έως 14.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για δύο (2) έτη, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού έως 14.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για δύο (2) έτη, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Οικονομικού & Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών,

e-mail: v.palaiologou@pste.gov.gr, τηλ: 2231354743

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς ιατρός.κημδης

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 14.000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 21/06/2024
Ημ/νία λήξης: 28/06/2024
ΑΔΑ: 24PROC014984281
Αρ. Πρωτ.: 139612