1/2024 Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2024-2025»

1/2024 Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2024-2025».

Π.Ε.Ευρυτανίας, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

Κτιριακό Συγκρότημα ΟΑΕΔ, πληροφορίες κ. Νεκταρία Δροσίνη, τηλ 2237025200

Το  πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή  μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr.

αδαμ 138109-24_ 1-2024 τελικη διακηρυξη ηλ διαγ μεταφ μαθ 24-25 μετα οε

αδα 138076-24 περιληψη ηλ 24-25 μεταφορα μαθητων μετα οε

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 259951,37€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 20/06/2024
Ημ/νία λήξης: 08/07/2024
ΑΔΑ: 9ΜΜΣ7ΛΗ-ΓΗΝ
Αρ. Πρωτ.: 138109/19-6-2024