138113/19-06-2024 Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ελαστικών στόλου οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας»

138113/19-06-2024 Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ελαστικών στόλου οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας»

Π.Ε.Ευρυτανίας , Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

Γ. Καραϊσκάκη 1 -Καρπενήσι

πληροφορίες κα Ουρανία Γιαννιώτη, τηλ 2237350713

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου

στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr

138113 διακήρυξη προμήθεια ελαστικών

ρ36π7λη-αιυ περιληψη

eees200624

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 60224,32
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οχήματα: ελαστικά
Ημ/νία έκδοσης: 19/06/2024
Ημ/νία λήξης: 05/07/2024
ΑΔΑ: 24PROC014974160